Seks Porady – dla tych którym nieobojętne jest udane zycie seksualne…

Wszystko co chcesz wiedzieć o seksie, ale boisz się zapytać

Fantazje erotyczne

Ero­tyczne fan­ta­zje, snute przez wiele osób, stają się cza­sem nie­wy­czer­pa­nym źródłem natchnie­nia i pobu­dza­ją­cym afro­dy­zja­kiem, wzma­ga­ją­cym pod­nie­ce­nie. Bywają nie­sły­cha­nie zróż­ni­co­wane, nie­rzadko — jeśli oce­niać je z per­spek­tywy codzien­nej rze­czy­wi­sto­ści — dzi­waczne i nie­zwy­kłe, dowo­dzą czę­sto nie­by­wa­łej pomy­sło­wo­ści. Gwał­towne, nie­sa­mo­wite, łagodne czy­li­ryczne, sta­no­wią odbi­cie sek­su­al­nej psy­chiki swego posia­da­cza, ele­ment pry­wat­nego świata ero­tycz­nej wyobraźni.

W ero­tycz­nych fan­ta­zjach wielu osób powra­cają te same motywy i tematy, pod­czas gdy inni, nie­ustan­nie zmie­nia­jący sce­na­riu­sze wyobra­żeń, wraz z upły­wem czasu wzbo­ga­cają je o nowe szcze­góły i nowych boha­te­rów, pod­su­wa­nych przez dyna­miczną, sek­su­alną inwen­cję. Mimo jej nie­za­prze­czal­nego bogac­twa bada­nia wyka­zują, iż ero­tyczne fan­ta­zje podej­mują czę­sto pewne stałe wzory czy tematy: domi­na­cję, ule­głość, sytu­acje, w któ­rych osoba fan­ta­zju­jąca zmu­szana jest do seksu wbrew swej woli, miłość z nie­zna­jo­mym, z byłym kochan­kiem, kochanką lub ulu­bioną gwiazdą fil­mową, czy też wra­że­nie bycia pod­glą­da­nym pod­czas sek­su­al­nego zbliżenia.

Zda­niem sek­su­olo­gów, zasad­ni­cze tre­ści fan­ta­zji ero­tycz­nych wielu osób kształ­tują się i utrwa­lają pod wpły­wem pierw­szych sek­su­al­nych sko­ja­rzeń, pod­czas gdy inni stale “aktu­ali­zują” zawar­tość swej ero­tycz­nej wyobraźni, dosto­so­wu­jąc ją do stale zmie­nia­ją­cych się potrzeb i życio­wych oko­licz­no­ści. Fan­ta­zje oparte na pierw­szych sko­ja­rze­niach przy­naj­mniej czę­ściowo wyja­śnia dla­czego pewne stałe sche­maty, jak bicie czy inne, fizyczne lub psy­cho­lo­giczne kary ze strony osoby posia­da­ją­cej wła­dzę, poja­wiają się tak czę­sto i oddzia­łują tak sil­nie na wyobraź­nię wielu osób.

W innych sytu­acjach ero­tyczne fan­ta­zje na tematy wymu­sza­nia sek­su­al­nej ule­gło­ści, takie jak wyobra­że­nia scen gwałtu, mogą sta­no­wić jedy­nie twór­czy spo­sób wyra­ża­nia i ujaw­nia­nia inten­syw­nego, sek­su­al­nego pod­nie­ce­nia, wol­nego od poczu­cia winy. Osoba taka, w pry­wat­nym świe­cie swej wyobraźni, wyzbywa się kon­troli nad prze­bie­giem wypad­ków, a zatem nie ponosi żadnej odpo­wie­dzial­no­ści za ujaw­niane w ich trak­cie uczu­cia seksualne.

Trzeba jed­nak zawsze pamię­tać, że fan­ta­zje osnute wokół “wymu­sza­nego seksu”, jak­kol­wiek — na pozio­mie wyobr­że­nio­wym — barwne i uroz­ma­icone licz­nymi, wzmac­nia­ją­cymi ilu­zję deta­lami, mają zwy­kle nie­iwele wspól­nego z rze­czy­wi­stym zacho­wa­niem czy pra­gnie­niami snu­ją­cej je osoby, toteż wcale nie muszą świad­czyć o maso­chi­stycz­nych skłon­no­ściach jej sek­su­al­nej oso­bo­wo­ści. Ero­tyczny marzy­ciel nie traci nigdy kon­troli nad roz­wo­jem akcji swych wyobra­żeń, ponie­waż to on sam, jedyny i orgi­nalny twórca, może zawsze mani­pu­lo­wać nimi w ten spo­sób, by osią­gnąć pożą­dany rezul­tat: potę­go­wa­nie pod­nie­ce­nia i doświad­cze­nie speł­nie­nia. Wyobraż­noe sce­na­riu­sze odbie­gają daleko od wyda­rzeń praw­dzi­wego życia, gdzie będąc ofiarą osoba pozba­wiona jest cał­ko­wi­cie wpływu na wał­towne, agre­sywne zacho­wa­nie swego prze­śla­dowcy, nie dozna­jąc przy tym oczy­wi­ście nawet naj­mniej­szej przyjemności.

Wielu z nas uwiel­bia swój świat intym­nych fan­ta­zji, dostar­cza­jący wyobra­żeń uroz­ma­ica­ją­cych sek­su­alne reak­cje i miło­sne seanse w zaci­szu sypialni. Inne osoby, w któ­rych wybu­ja­łość ich wyobraźni budzi uczu­cie nie­po­koju czy winy, oba­wiają, że nie­zwy­kłe, sek­su­alne tre­ści ero­ty­zmu zro­dzo­nego w naj­skryt­szych zakąt­kach duszy sta­no­wią odbi­cie dewia­cji, a nawet zabu­rzeń psy­chicz­nych. Nie­po­kój i obawa bywają bar­dziej dotkliwe, gdy swa­wolne tre­ści fan­ta­zji pozo­stają w jaskra­wej sprzecz­no­ści z wyzna­wa­nymi zasa­dami moral­nymi czy zacho­wa­niami sek­su­al­nymi w życiu.

Choć ero­tyczne fan­ta­zje nie należą do rzad­ko­ści u przed­sta­wi­cieli obojga płci, wielu ludzi, któ­rzy nie snuli ich nigdy, nie potrafi dostrzec sensu z korzy­sta­nia z zaso­bów psy­cho­lo­gicz­nego ero­ty­zmu. Takie pary widzą w fan­ta­zjach czyn­nik nie­po­żą­dany i roz­pra­sza­jący, zdolny zabu­rzyć głę­boko spon­ta­niczną rela­cję mię­dzy dwoj­giem kochan­ków — rodzaj ucieczki od świata ducha i inte­lektu w chwili, gdy nale­ża­łoby pod­dać się bez reszty czy­sto fizycz­nym, eks­ta­tycz­nym dozna­niom ciała.

W opi­nii więk­szo­ści sek­su­olo­gów ero­tyczne fan­ta­zjo­wa­nie jest zja­wi­skiem cał­ko­wi­cie nor­mal­nym i, co wię­cej, waż­nym i god­nym pole­ce­nia oso­bom, które chcia­łyby poznać i roz­wi­nąć swój poten­cjał wzma­ga­nia pod­nie­ce­nia i ero­tycz­nej wraż­li­wo­ści, zarówno pod­czas samo­za­spo­ka­ja­nia, jak i współ­ży­cia z part­ne­rem. Jeśli jed­nak ero­tyczne fan­ta­zje stały się dla kogoś uciąż­liwe, lub wpły­wają ujem­nie na atmos­ferę związku, warto zwró­cić się z prośbą o poradę do specjalisty

.

W szcze­rej roz­mo­wie z zain­te­re­so­waną osobą sek­su­olog lub tera­peuta pomoże jej zmie­nić powra­ca­jące, nie­po­żą­dane lub kło­po­tliwe sche­maty ero­tycz­nych wyobra­żeń lub skłoni do ich akcep­ta­cji i włą­cze­nia w kon­tekst peł­nego uczu­cia, dobra­nego związku partnerskiego.

Dzie­le­nie fan­ta­zji erotycznych

Wielu oso­bom, wyko­rzy­stu­ją­cym nie­mal na co dzień swe ero­tyczne fan­ta­zje do wzbu­dza­nia pod­nie­ce­nia i osią­ga­nia pełni satys­fak­cji, nigdy nawet nie przy­szło na myśl, by wyja­wić treść swych głę­boko oso­bi­stych wyobra­żeń komu­kol­wiek inne, nie wyłą­cza­jąc part­nerki czy part­nera. W ich prze­ko­na­niu fan­ta­zje powinny na zawsze pozo­stać w sfe­rze pry­wat­no­ści, bowiem, raz ujęte w słowa, utra­ci­łyby wiele ze swego uroku i tajem­ni­czej siły.

Inne pary mówią o swych wyobra­że­niach szcze­rze i otwar­cie, a nawet opi­sują je w szcze­gó­łach pod­czas zbli­że­nia, doda­jąc mu pikan­te­rii i wzma­ga­jąc nara­sta­jące pod­nie­ce­nie. Nie­liczni czują się w swych związ­kach na tyle bez­piecz­nie, by bez zaha­mo­wań urze­czy­wist­niać tre­ści swych ero­tycz­nych wyobrażeń.

Nie każdy potrafi zro­zu­mieć czy tole­ro­wać ory­gi­nalne prze­jawy ero­tycz­nej wyobraźni, która bywa inte­gralną czę­ścią sek­su­al­nej oso­bo­wo­ści part­nerki czy part­nera. Zanim wyja­wisz swe tajem­nice, doko­naj wła­ści­wego „roz­po­zna­nia terenu” oce­nia­jąc, czy part­ner zare­aguje na nie pozy­tyw­nie, czy też może lep­szym wyj­ściem będzie zacho­wa­nie dys­kre­cji. Być może wcale nie zachwyci go infor­ma­cja o tym, jak pod­czas miło­snego seansu w jego towa­rzy­stwie wyobra­żasz sobie, że kochasz się z ulu­bio­nym akto­rem albo z nieznajomym.

Jeśli part­ner nigdy nie fan­ta­zjo­wał na tematy ero­tyczne, może po pro­stu nie zro­zu­mieć two­jego entu­zja­zmu lub, co gor­sza, dostrzec w nim brak akcep­ta­cji lub odrzu­ce­nie wła­snej osoby. W takim przy­padku lepiej już cie­szyć się fan­ta­zjami na wła­sny rachu­nek, w gra­ni­cach twór­czego świata pry­wat­nej wyobraźni.

W tym dziale omó­wiono kilka „popu­lar­nych” fan­ta­zji ero­tycz­nych, w które możesz – jeśli oczy­wi­ście zechcesz – wta­jem­ni­czyć part­nera i urze­czy­wist­nić w ramach wła­snego związku. Nie­które, cał­kiem łagodne i zabawne, przy­po­mi­nają pod­nie­ca­jące igraszki, gdzie trudno doszu­kać się nawet śladów jakie­go­kol­wiek „zagro­że­nia”. Po inne gry wyobraźni i zmy­słów, doty­czące domi­na­cji i ule­gło­ści czy wza­jem­nego prze­bie­ra­nia, można się­gnąć i wpro­wa­dzić w życie jedy­nie w związku dobra­nym, opar­tym na wza­jem­nym zaufa­niu i sil­nym na tyle, by wytrzy­mał bez szwanku zde­rze­nie z ich „pro­ble­ma­tyczną” treścią.

Nie­za­leż­nie od oko­licz­no­ści nikomu nie wolno narzu­cać swych pry­wat­nych ero­tycz­nych fan­ta­zji, nie mówiąc o nakła­nia­niu do nada­nia im real­nego kształtu wbrew woli któ­rej­kol­wiek z anga­żo­wa­nych stron. Jeśli jed­nak kocha­jący, darzący się zaufa­niem i skłonni do eks­pe­ry­men­tów part­ne­rzy zechcą odbyć odkryw­czą podróż w światy swych intym­nych fan­ta­zji, bogac­two ero­tycz­nej wyobraźni może wkrótce nadać nowy i eks­cy­tu­jący wymiar ich miło­snemu współżyciu.

Lustrzane fan­ta­zje

Nie­kóre pary lubią kochać się pośród zwier­cia­deł, bowiem miły dreszcz przy­glą­da­nia się wła­snym, uroz­ma­ico­nym pozy­cjom wzmaga pod­nie­ce­nie. Ten zabieg wzbo­gaca grę miło­sną o ele­ment “pod­lą­da­nia”, ponie­waż każde z part­ne­rów, obok swych miło­snych manew­rów, może dostrzec w lustrze także ciało part­nera, oglą­dane z innej, korzyst­nej perspektywy.

W usta­wio­nym prze­myśl­nie zwier­cia­dle kochan­ko­wie mogą oglą­dać “w akcji” naj­bar­dziej intymne i ero­tyczne szcze­góły swych ciał: a nawet pod­pa­try­wać prze­bieg zbli­że­nia i rytm miło­snych pchnięć part­nera. Cza­sem wygląda to tak, jakby oboje grali we fry­wol­nym fil­mie, co dostar­cza dodat­ko­wej atrak­cji parom lubią­cym tego rodzaju produkcje.

Pod­czas miło­snego seansu z lustrem poja­wia się cza­sem inna fan­ta­zja: part­ne­rzy mają wra­że­nie, iż w cza­sie, gdy oddają się swym igrasz­kom, tuż o krok od nich kocha się inna para. To dobry spo­sób na czer­pa­nie przy­jem­no­ści z fan­ta­zji orgia­stycz­nych, znacz­nie mniej kon­tro­wer­syjny niż real­lny udział w gru­po­wym seksie.

Nie­które pary, odno­szące się do lustrza­nych fan­ta­zji z praw­dzi­wym entu­zja­zmem, w sufi­cie swej sypialni na stałe insta­lują lustro, odbi­ja­jące miło­sne igraszki w pod­nie­ca­ją­cej per­spek­ty­wie “z lotu ptaka”. Inne nie chcą posu­wać się aż tak daleko, a “towa­rzy­stwo” zwier­cia­dła trak­tują jak oka­zjo­nalne uroz­ma­ice­nie swego współżycia.

Sza­leń­stwa smaku

Zna­ko­mi­tym pomy­słem na fan­ta­zyjne uroz­ma­ice­nie miło­snego spo­tka­nia bywa przy­go­to­wa­nie wystaw­nego ban­kietu ze sma­ko­wi­tymi dese­rami, tyle że zamiast zasta­wiać stół okryj­cie słod­ko­ściami swoje ciała — a potem prze­ży­je­cie nie­za­po­mniane chwile delek­tu­jąc się ich sma­kiem. Spró­buj­cie zgro­ma­dzić całe bogac­two dorod­nych, doj­rza­łych owo­ców — egzo­tyki uczu­cie doda­dzą na przy­kłąd poma­rań­czoe owoce mango. A może bar­dziej odpo­wia­dają wam sub­telne smaki lodów, miodu, cie­płej cze­ko­lady, śmie­tany czy jogurtu?

Ta hedo­ni­styczna uczta ma być szcze­gól­nie zmy­słowa, toteż wybierz­cie owoce tak soczy­ste i pro­dukty płynne, jak to tylko moż­liwe. Całą sprawę upro­ści wyko­rzy­sta­nie tylko jed­nego pro­duktu, na przy­kład słod­kiej śmie­tanki, którą dzięki gład­kiej kon­sy­sten­cji łatwo roz­pro­wa­dzić na skórze.

Cały urok polega na zli­zy­wa­niu sma­ko­wi­to­ści koniusz­kiem języka za skóry part­nerki w spo­sób tak powolny, zmy­słowy i draż­niący, by roz­bu­dzić w niej praw­dziwe sza­leń­stwo pod­nie­ce­nia. Zatrzy­maj się dłu­żej nad naj­bar­dziej wraż­li­wymi na ero­tyczny dotyk oko­li­cami jej ciała, deli­kat­nie pod­gry­za­jąc piersi i sutki lub uwo­dzi­ciel­sko wodząc koń­cem języka po skó­rze jej brzu­cha czy wewnętrz­nych par­tiach ud. Docie­ra­jąc do stref roz­ko­szy spi­jaj ocho­czo sma­ko­wite soki i śmie­tankę, mówiąc jej przy tym, że miał­byś ochotę zjeść ją całą. Naciesz­cie się do woli epi­ku­rej­ską orgią smaku i dotyku. nie ma pośpie­chu, na tym ban­kie­cie czas i przy­jem­ność sta­piają się w jedno!

Fan­ta­zyjne stroje

Nie­mal wszy­scy pre­zen­tu­jemy światu pewien dosto­so­wany do jego ocze­ki­wań i subiek­tyw­nie pożą­dany obraz naszej oso­bo­wo­ści, z któ­rym zwy­kli­śmy się utoż­sa­miać. Leczw głębi nas drze­mie także wiele innych cech i pra­gnień, wzbo­ga­ca­ją­cych ludzką psy­chikę. W sprzy­ja­ją­cych oko­licz­no­ściach zmienne odcie­nie naszej oso­bo­wo­ści, zmie­szane ze sobą w har­mo­nijną jed­ność, wydo­by­wają się na powierzch­nię i ocho­dzą do głosu we wła­ści­wym czasie.

Zda­rza się jed­nak i tak, że nie­które ele­menty naszego wewnętrz­nego świata sta­ramy się tłu­mić lub usu­nąć ze świa­do­mo­ści, ze względu na panu­jące oby­czaje i normy moralne, z obawy przed nie­ko­rzyst­nym osą­dem oto­cze­nia lub suro­wej auto­cen­zury. Cza­sem do rezy­gna­cji z naj­barw­niej­szych rusów wła­snej oso­bo­wo­ści i zamknię­cia się w sza­rej sko­rupce zmu­sza nas jedy­nie brak oka­zji, w któ­rej mogłyby roz­kwit­nąć. Odnosi sie to zwłasz­cza do sek­su­al­nej sfery życia, zaś ero­tyczne fan­ta­zje bywają eks­cy­tu­jące i pomocne wła­śnie dla­tego, że poma­gają nam odkryć, zro­zu­mieć i zaak­cep­to­wać nie­znane aspekty naszej duszy.

Bli­ski i dobrany zwią­zek dwojga ludzi, darzą­cych się wza­jem­nym zaufa­niem i skłon­nych do dzie­le­nia ero­tycz­nych fan­ta­zji bez uprze­dzeń czy potę­pie­nia, dostar­cza ide­al­nej oka­zji do odgry­wa­nia wyma­rzo­nych ról. Jed­nym z naj­lep­szych spo­so­bów jest zabawa w prze­bie­ra­nie, gdyż dzięki niemu skry­wane fan­ta­zje mogą uka­zać się światu w całym spen­do­rze swej wspaniałości.

Bez prze­szkód może­cie przy­wdziać stroje zgoła teatralne i zamie­nić swą sypial­nie w fan­ta­styczną kra­inę, gdzie wcie­le­nie się w boha­te­rów i boha­terki ulu­bio­nych fil­mów, przed­sta­wień i dzieł lite­rac­kich, albo postaci ze świata wła­snej wyobraźni. Na jedną noc zamień­cie się w Heathc­liffa i Cathy, albo w Romea i Julię. A może w ulu­bioną gwiazdę fil­mową, na przy­kład Hum­ph­reya Bogarta czy Mary­lin Mon­roe, lub kogo­kol­wiek innego, rów­nie podzi­wia­nego, i w świe­tle księ­życa ode­gra­cie swą rolę przed naj­bar­dziej uko­chaną i cenioną publicz­no­ścią? Być może, jeli łączy was zaufa­nie dosta­tecz­nie głę­bo­kie, zechce­cie wyra­zić stro­jem swe ukryte, sek­su­alne tajem­nice i fan­ta­zje. Prze­trzą­śnij­cie więć szafę w poszu­ki­wa­niu stro­jów i akce­so­riów, które pomogą w pełni wyra­zić bogac­two waszej sek­su­al­nej osobowości.

Kusi­cielka

Masz odpo­wie­dzialną pracę, zor­ga­ni­zo­wane życie, może także dzieci i sta­łego, god­nego zaufa­nia part­nera. A może, prze­ko­nana głę­boko o rów­no­ści płci, aktyw­nie wspie­rasz ruch femi­ni­styczny i obse­syj­nie nie zno­sisz przed­sta­wia­nia kobiety jako pod­miotu pożą­da­nia. A jed­nak jakaś twoja cząstka skła­nia cię do fan­ta­zjo­wa­nia o tym, iż zamie­niasz się w femme fatale, kró­lową przed­mie­ścia, kwin­te­sen­cję kobie­co­ści — kusicielkę.

Fakt, iż na chwilę dopu­ścisz do głosu tę skrzęt­nie skry­waną przed świa­tem stronę swej natury, wcale nie musi ozna­czać, że twoje poglądy i cały sys­tem warot­ści nie­uchron­nie legną w gru­zach. Prze­bra­nie i ode­gra­nie roli kró­lo­wej seksu lub wyzy­wa­ją­cej damy dla part­nera, w bez­piecz­nym zaci­szu waszej wspól­nej sypialni, będzie tylko eks­cy­tu­ją­cym i zabaw­nym spo­so­bem uka­za­nia pew­nego aspektu twej osobowości.

Prze­bie­ra­nie

Nikt nie wie na pewno, ilu męż­czyzn w swych fan­ta­zjach i w rze­czy­wi­sto­ści przy­wdziewa kobiece stroje. W naszych spo­łe­czeń­stwach jest to wciąż temat tabu, choć ostat­nimi czasy o pro­ble­mach trans­we­sty­tów mówi się coaraz bar­dziej otwar­cie. Trudno prze­cież lek­ce­wa­żyć wyniki badań jed­no­znacz­nie wska­zu­ją­cych, że liczni pano­wie, posia­da­jący wła­sne doświad­cze­nia w tej dzie­dzi­nie, odczu­wają pod­nie­ce­nie zakła­da­jąc — lub wyobra­ża­jąc sobie, że zakła­dają — kobiece stroje, a zwłasz­cza dam­ską bieliznę.

Marze­nia o prze­bie­ra­niu należą do naj­bar­dziej skry­wa­nych fan­ta­zji, ponie­waż wielu snu­ją­cych je męż­czyzn, nie mają­cych żadnych wąt­pli­wo­ści co do swo­jej hete­ro­sek­su­al­nej orien­ta­cji i odczu­wa­ją­cych pociąg wyłącz­nie do kobiet, oba­wia się ośmie­sze­nia i potę­pie­nia, jakie wywo­ła­łoby nie­uchronne ujaw­nie­nie ich “dzi­wacz­nych” pra­gnień. Bada­nia prze­pro­wa­dzone wśród prze­bie­ra­ją­cych się panów dowio­dły, iż ponad 75 pro­cent z nich posiada żony i dzieci. Swe sek­su­alne zain­te­re­so­wa­nia kie­rują wyłącz­nie ku kobie­tom, iden­ty­fi­ku­jąc się bez zastrze­żeń z wła­sną płcią.

U źródeł fan­ta­zji na temat prze­bie­ra­nia może leżeć wiele przy­czyn. Jedną z nich bywa cie­ka­wo­śći pra­gnie­nie spraw­dze­nia “jak to jest, gdy jest się kobietą”; deli­katna, kobieca lub egzo­tyczna bie­li­zna bywa bar­dzo eks­cy­tu­jąca, a cza­sem męż­czy­zna, by osią­gnąć sek­su­alne pod­nie­ce­nie, wprost musi wkła­dać dam­skie des­sous lub strój bar­dziej kom­pletny. W tym ostat­nim przy­padku mamy już do czy­nie­nia z rodza­jem trans­we­sty­tyw­nego fety­szy­zmu, ponie­waż pod­nie­ce­nie męż­czy­zny zależy bez­po­śred­nio od kon­taktu z frag­men­tami dam­skiej odzieży.

Fan­ta­zjo­wa­nie czy rze­czy­wi­ste prze­bie­ra­nie samo w sobie nie sta­nowi pro­blemu, chyba że męż­czy­zna odczuwa nie­po­kój lub poważne obawy co do swej sek­su­al­nej toż­sa­mo­ści lub prze­śla­duje go poczu­cie winy; nie­kiedy poważ­nym pro­ble­mem bywa reak­cja part­nerki, zanie­po­koj­nej, obra­żo­nej lub wręcz subiek­tyw­nie zagro­żo­nej postę­po­wa­niem mężczyzny.

Wiele żon, narze­czo­nych i sym­pa­tii, które odkryły podobne skłon­no­ści part­ne­rów, nie jest w sta­nie zro­zu­mieć ani zaak­cep­to­wać ich postę­po­wa­nia. Prze­śla­duje je obawa, że ci męż­czyźni wyka­zują ten­den­cje homo­sek­su­alne, że są znie­wie­ściali, że ich zacho­wa­nie dowo­dzi poważ­nej dewia­cji. Jed­nak nie­które panie odczu­wają zado­wa­ole­nie z faktu, iż odkryły i potra­fiły zaak­cep­to­wać ten nowy aspekt oso­bo­wo­ści part­nera, a nawet lubią aktyw­nie uczest­ni­czyć w jego fan­ta­zjach, robiąc mu maki­jaż i dobie­ra­jąc frag­menty gar­de­roby. Ten słodki sekret staje się z cza­sem uroz­ma­ice­niem ich miło­snych sean­sów, waż­nym ele­men­tem łączą­cej ich więzi, nawet jeśli jest skrzęt­nie skry­wany przed otoczeniem.

Być może do swych fan­ta­zji zechce­cie włą­czyć także prze­bie­ra­nie. Bywa ono zaspo­ko­je­niem i reak­cją na praw­dziwe pra­gnie­nie part­nera, lecz czę­ściej sta­nowi po pro­stu jesz­cze jedną zabawę, którą można się cie­szyć w pry­wat­nym zaci­szu. Jeśli oboje akcep­tu­je­cie podobne eks­pe­ry­menty i jeste­ście pewni, że wasz zwią­zek znie­sie je bez szkody, prze­bie­ra­nie może stać się wspólną grą, anga­żu­jącą na równi was oboje

1 komentarz

  1. musze przy­znać, że jestem pod wra­że­niem tego artykułu :)

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane - zanim Twój komentarz zostanie wyświetlony, może minąć trochę czasu.