Seks Porady – dla tych którym nieobojętne jest udane zycie seksualne…

Wszystko co chcesz wiedzieć o seksie, ale boisz się zapytać

Idealna kochanka

Co go podnieca?

Bie­li­zna oso­bi­sta
Jest ostat­nią czę­ścią ubioru, która okrywa ciało czło­wieka. Każda kobieta wie, jak bar­dzo waż­nym ele­men­tem gry wstęp­nej jest odpo­wiedni dobór tej czę­ści gar­de­roby. Męż­czy­zna jest “wzro­kow­cem” a więc wzrok sty­mu­luje jego pod­nie­ce­nie. Efek­towna i sek­sowna bie­li­zna potrafi wielu face­tów dopro­wa­dzić do waria­cji sek­su­al­nych. Moda na sek­sowną bie­li­znę trwa i trwać będzie. Począw­szy od powab­nego body a skoń­czyw­szy na uro­kli­wych figach. Znów do łask powra­cają jedwabne haleczki, a biu­sto­no­sze typu push up lub z wkład­kami spra­wią, iż biust każ­dej kobiety nabie­rze powab­nego kształtu.

Bądź kokietką

Daj mu zapo­lo­wać na sie­bie, niech uwo­dzi, zabiega i zdo­bywa — to jego żywioł.

Więk­szość meż­czyzn lubi seks oralny, lubi patrzeć na ciało kobiety, doty­kać, lizać

Odmowa — to dla niego degra­da­cja jako dobrego kochanka.

Po sto­sunku

Faceci lubią gdy potrzy­muje się ich w świa­do­mość że zro­bili to dobrze i speł­nili swój obo­wią­zek i lubią gdy kobieta im o tym mówi. Jeśli twój chło­pak ma duży tem­pe­ra­ment to nie usy­piaj po jed­nym numerku, zabawa dopiero się zaczyna.

Inne

  • Dzie­wię­ciu na dzie­się­ciu męż­czyzn uważa wier­ność za pod­sta­wowy waru­nek szczę­ścia we dwoje. Co nie prze­szka­dza poło­wie z nich popeł­nić kilku nie­wła­ści­wych kro­ków … Ona gene­ral­nie jest raczej wierna. Uważa, że przy­jem­nie jest upra­wiać miłość, kiedy jest się zakochaną.
  • Dla niego być kocha­nym ozna­cza mieć wspar­cie i być podzi­wia­nym. Bez codzien­nej dawki zachęty ginie w oczach. Kobieta potrze­buje dowo­dów miło­ści: miłych gestów, zrozumienia …
  • Męż­czy­zna woli zostać porzu­cony … Czę­sto powo­dem jest tchó­rzo­stwo, lęk przed odpo­wie­dzial­no­ścią. Tak­tyka: pozwo­lić, aby życie toczyło się swoim torem, aż doj­dzie do cał­ko­wi­tego znisz­cze­nia związku. Kobie­cie znacz­nie trud­niej jest zaak­cep­to­wać życie w kry­zy­sie. Jeśli nie może ura­to­wać związku, w końcu przej­muje ini­cja­tywę i mówi: żegnaj!
  • Męż­czy­zna ma wiel­kie trud­no­ści w wyra­ża­niu uczuć. Intym­ność rów­no­cze­śnie zachęca go i prze­raża. Odkry­wa­nie emo­cji — zgoda, ale jeśli można przy tym zade­mon­stro­wać swą wła­dzę. Kobie­cie słowa przy­no­szą ulgę. Zwie­rza­jąc się, kobieta zgłę­bia swe uczu­cia i uczy się je oswa­jać. W mówie­niu o sobie nie widzi nic nie­od­po­wied­niego. Dla niej jest to dowód miło­ści i zaufa­nia do dru­giego czło­wieka. Im wię­cej się mówi, tym bar­dziej się kocha!
  • Męż­czy­zna nie zawsze szuka związku mię­dzy sek­sem a miło­ścią. Jako typowy samiec, raz na jakiś czas musi po pro­stu roz­ła­do­wać swoje napię­cie sek­su­alne. Ale o tę kobietę na któ­rej mu naprawdę zależy, będzie tro­skli­wie dbać, opie­ko­wać się i chro­nić przed nie­bez­pie­czeń­stwem — co świad­czy o tym, że darzy ją jakimś spe­cjal­nym uczuciem.

Zostaw komentarz

Uwaga: komentarze są moderowane - zanim Twój komentarz zostanie wyświetlony, może minąć trochę czasu.